Република България
Община Бойчиновци
Официален интернет сайт
                 

/assets/1234.jpg
             


                  Община Бойчиновци е разположена в северозападна България в централната част на област Монтана.На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
             


             


                               Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124. Средната надморска височина е 138.7 м.             
              

22.06.2016
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016г.

13.06.2016
ОБЯВА на Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана относно СПИСЪК на свободните работни места за периода 13.06.2016 г.- 17.06.2016

08.06.2016
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закон за водите за експлоатация на рибарник гр.Бойчиновци

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закон за водите за експлоатация на рибарник гр.Бойчиновци


08.06.2016
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закон за водите за експлоатация на маслодобивна фабрика гр.Бойчиновци

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закон за водите за експлоатация на маслодобивна фабрика гр.Бойчиновци


07.06.2016
ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Бойчиновци за 2015 година

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза...


30.05.2016
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016г.


12.05.2016
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ


29.03.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година


03.02.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

22.01.2016
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


05.12.2014
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

30.04.2014
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ HA ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2014 – 2020 г.

29.03.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


17.12.2015
НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

/Приети изменения и допълнения с решение № 2, Протокол № 2 от 26.11.2015 година//Приети изменения и допълнения с решение № 353, Протокол № 34...


11.06.2015
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци

Приети допълнения с Решение № 490 от 13.05.2015г.


11.06.2015
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

11.06.2015
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди на кмета на общината за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на община Бойчиновци

07.04.2015
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАМОТИВИ


29.03.2016
Решения на ОбС от 2016г.

04-05-2016г. - Решения на ОбС от №70 до №8629-03-2016г. - Решения на ОбС от №54 до №69Приложение към Решение №56Приложение към Решение №58Приложение към Решение...


28.12.2015
Решения на ОбС от 2015г.

22-12-2015г. - Решения на ОбС от №14 до №2408-12-2015г. - Решения на ОбС от №2 до №1316-11-2015г. - Решениe на ОбС N116-09-2015г. - Решения на...


03.02.2014
Решения на ОбС от 2014г.

29-12-2014г. - Решения на ОбС от №429 до №430 ...тук10-12-2014г. - Решение на ОбС №428 ...тук07-11-2014г. - Решения на ОбС от №418 до №427 ...тук...


23.04.2013
Решения на ОбС за 2013г.

30-12-2013 - Решение на Общинския съвет №314 - тук30-12-2013 - Решение на Общинския съвет от №304 до 313 - тук16-12-2013 - Решение на Общинския съвет...


19.01.2012
Решения на ОбС за 2012г.

28-12-2012 Решения на ОбС от №173 до 176 - тук29-11-2012 Решениe на ОбС№172 - тук29-11-2012 Решения на ОбС от №151 до №171 - тук20-11-2012 Решениe...


29.12.2011
Решения на ОбС от 2011г.

Решения на ОбС от 2011г.


12.05.2016
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.


27.04.2016
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОЙЧИНОВЦИ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 82 от Протокол №7/27.04.2016г.


29.03.2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА


07.03.2016
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.


07.03.2016
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА


07.03.2016
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (мандат 2015 – 2019 година)

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (мандат 2015 – 2019 година)


20.06.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №9 - 2016

ПОКАНА на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закон за обществени поръчкиПОКАНАДОГОВОР


14.06.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №8 - 2016 - Доставка на хранителни продукти

„Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр. Бойчиновци, Дом за стари хора с. Владимирово, ОДЗ „Звънче” гр. Бойчиновци, ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово,...


07.04.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №7 - 2016 - ДОСТАВКА НА ГОРИВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИРЕШЕНИЕ


25.03.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №6 - 2016 - Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, необходими на община Бойчиновци за кандидатстване по Мярка М07

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №6 - 2016 - Процедура по чл. 14 ал. 1, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на проектантски...


18.03.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №5 - 2016 - Изготвяне на Заявления за подпомагане необходими на община Бойчиновци за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07

Процедура по чл. 14 ал. 1, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Изготвяне на Заявления за...


14.03.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №4 - 2016 - Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на шест обекта в границите на община Бойчиновци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на шест обекта в границите на община Бойчиновци, както следва:”I. ИЗГРАЖДАНЕ НА...


 
 
Местни данъци и такси