Добре дошли!
/assets/1234.jpg               

Община Бойчиновци е разположена в северозападна България в централната част на област Монтана.На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
                              
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124. Средната надморска височина е 138.7 м.             
             

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, ал.1 от Закон за водите - "ТБМ-2000" ЕООД
23.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, ал.1 от Закон за водите - "ТБМ-2000" ЕООД

ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.
16.01.2017
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.

ЙОРДАНОВДЕН, 2017
07.01.2017
ЙОРДАНОВДЕН, 2017

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017г.
03.01.2017

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017
21.12.2016

ОБЯВЛЕНИЕ на дирекция "СИПОСУТ", във връзка с чл.61, ал.3 от АПК за изготвен "ПУП-ПЗ"
20.12.2016

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
12.05.2016
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година
29.03.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година
03.02.2016

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
22.01.2016
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
05.12.2014

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ HA ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2014 – 2020 г.
30.04.2014

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.10.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
04.10.2016
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА...

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
04.10.2016
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
11.07.2016

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.03.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
17.12.2015
/Приети изменения и допълнения с решение № 2, Протокол № 2 от 26.11.2015 година//Приети изменения и допълнения с решение № 353, Протокол № 34...

Решения на ОбС от 2016г.
29.03.2016
29-12-2016г. - Решения на ОбС от №161 до №16908-12-2016г. - Решения на ОбС от №151 до №16004-10-2016г. - Решения на ОбС от №136 до №15020-09-2016г....

Решения на ОбС от 2015г.
28.12.2015
22-12-2015г. - Решения на ОбС от №14 до №2408-12-2015г. - Решения на ОбС от №2 до №1316-11-2015г. - Решениe на ОбС N116-09-2015г. - Решения на...

Решения на ОбС от 2014г.
03.02.2014
29-12-2014г. - Решения на ОбС от №429 до №430 ...тук10-12-2014г. - Решение на ОбС №428 ...тук07-11-2014г. - Решения на ОбС от №418 до №427 ...тук...

Решения на ОбС за 2013г.
23.04.2013
30-12-2013 - Решение на Общинския съвет №314 - тук30-12-2013 - Решение на Общинския съвет от №304 до 313 - тук16-12-2013 - Решение на Общинския съвет...

Решения на ОбС за 2012г.
19.01.2012
28-12-2012 Решения на ОбС от №173 до 176 - тук29-11-2012 Решениe на ОбС№172 - тук29-11-2012 Решения на ОбС от №151 до №171 - тук20-11-2012 Решениe...

Решения на ОбС от 2011г.
29.12.2011
Решения на ОбС от 2011г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година
31.08.2016

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
12.05.2016
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОЙЧИНОВЦИ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
27.04.2016
РЕШЕНИЕ № 82 от Протокол №7/27.04.2016г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА
29.03.2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.
07.03.2016
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА
07.03.2016
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
11.11.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/...

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ (СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево)
27.09.2016
Обява за събиране на оферти от 12.09.2016г. с предмет: „Обзавеждане и оборудване към Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ...

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МАДАН/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Гоцо Николов-1960” с.МаданЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ГРОМШИН/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Светлина-1929” с.ГромшинЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ЛЕХЧЕВО/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Развитие-1911” с.ЛехчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МЪРЧЕВО/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Просвета-1934” с.МърчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси