Програми


05.12.2022
Програма за развитие на читалищната дейност в община Бойчиновци през 2023 година.

29.07.2022
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 Г.

29.07.2022
РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 Г.

29.07.2022
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2021-2028 г.

21.02.2022
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

31.01.2022
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 година - допълненена с Решение № 336Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 година.  Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 година - допълненена с Решение № 295

Потърсете в сайта