Други документи


29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.06.2022 ГОДИНА

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г.

31.01.2022
Обявление № 241 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

31.01.2022
Годишен отчет  за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2021 година

31.01.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

Потърсете в сайта