Административни услуги

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
ВАЖНО !!! - Заявление за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Срок на подаване - от 1-ви ноември до 31-ви декември на текущата година

Указания на 2-ра страница от заявлението.КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

3. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

4. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ1.Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Необходими документи:
- Писмено съобщение за раждане по образец;
- Съдебно решение;
- Препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или чуждестранен местен орган по гражданско състояние;
- Препис от акт за раждане по чл.63 и 66 от Закона за гражданската регистрация;
- Протокол за намерено, изоставено или подхвърлено новородено дете;

Срок: 7 дни, въз основа на съдебно решение – 3 дни от датата на получаване.
Нормативно основание: ЗГР чл.43, ал.6 и чл.88, ал. 1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.второ

2.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Необходими документи:
- Заявление от желаещите да сключат граждански брак
- Документи за самоличност на желаещите да сключат граждански брак и свидетелите
- Декларации по чл.9 от СК
- Медицински свидетелства
- Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариуса е вписан в регистъра на Нотариалната камера и района му на действие
- За сключване на граждански брак с чужденец се представя и легализиран превод на документа за семейно положение на чужденеца
- За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение на районния съдия по постоянен адрес на лицето.

Такса: безплатно
Срок: Веднага след подписването на акта.
Нормативно основание: ЗГР чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

3.Издаване на препис–извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи:
- Съобщение за смърт
- Документ за самоличност на починалото лице

Такса: безплатно
Срок: веднага
Нормативно основание: ЗГР чл.88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

4.Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК/

Необходими документи:
- Заявление от близки (роднини)
- Решение на съда, препис от акт за раждане, смърт
- Лична карта
- Декларации

Такса: безплатно
Нормативно основание: Семеен кодекс – Глава единадесета /чл.153 и сл./, ЗГР – чл.24, ал.1

5.Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи:
- Заявление
- Съдебно решение и др.

Такса: безплатно
Срок: до 3 работни дни
Нормативно основание: ЗГР чл.74 и чл.76, ЗМДТ чл.110, ал.2, т.4 и7

6.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност
- Преведен и легализиран с апостил чужд документ /оригинал/
- Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице

Такса: БЕЗПЛАТНО
- Акт за раждане в общината по постоянен адрес на майката, ако тя не е български гражданин в общината по постоянен адрес на бащата.
- Акт за граждански брак в общината по постоянен адрес на съпруга , ако не е български гражданин в общината по постоянен адрес на съпругата
- Акт за смърт в общината по постоянен адрес на починалия.
Срок: 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1

7.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: Веднага
Нормативно основание: ЗГР чл.88 ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.4

8.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: Веднага
Нормативно основание: ЗГР чл.88 ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето, ЗМДТ – чл.110, ал.1, т.4

9.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
/Лицето искащо услугата трябва да е в родствени връзки с починалото лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: Веднага
Нормативно основание: ЗГР чл.88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето, ЗМДТ – чл.110, ал.1, т.410.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние, акт за раждане, акт за смърт

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.88 ал.4, и чл.24, ал.1, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.3

11.Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:
- Молба-декларация по образец от наследник
- Документ за самоличност

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 7 дни /При необходимост от събиране на допълнителна информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дни./
Нормативно основание: ЗГР чл.24 ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2, ЗМДТ – чл.110, ал.1, т.1

12.Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24 ал.1, и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.6

13.Издаване на удостоверение за идентичност на имената на лице с различни имена

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Документ, в който се явява различието на имената
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24 ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1, ЗМДТ – чл.110, ал.1, т.2

14. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.106, ал.1, т.1, чл.22, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и чл.110, ал.1, т.8 от ЗМДТ

15.Издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.106, ал.1, т.1, чл.23, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8

17.Издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

18.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност
- Актуално удостоверение издадено от общината или кметство на територията на общината.
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 10.00 лв.
Срок: Веднага
Нормативно основание: ЗГР чл.106, ал.1, т.1, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.11, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /обн.,ДВ бр.73 от 12.09.1958 г./ - чл.3

19.Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.80 и чл.88

20.Всички други видове удостоверения по искане на граждани и юридически лица 

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

21.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

22. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление за постоянен адрес
- Документ за самоличност
- Документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, или др. документи доказващи собствеността или ползването на имота
- Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР, подадени лично или нотариално заверена.

Такса: 2.00 лв.
Срок: до 1 ден
Нормативно основание: ЗГР чл.95 и 98, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8, чл.22, ал.2 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

23. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:
- Адресна карта за настоящ адрес
- Документ за самоличност
- Документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, или др. документи доказващи собствеността или ползването на имота
- Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР, подадени лично или нотариално заверена.

Такса: 2.00 лв.
Срок: до 1 ден
Нормативно основание: ЗГР чл.96 и чл.99, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8, чл.138, ал.2 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

24.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

25.Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Писмено съгласие на чужд гражданин
- Официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

Такса: 20.00 лв.
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението


26.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Писмено съгласие чрез декларация по образец /лицето трябва да е вписано в регистъра на населението/

Такса: 20.00 лв.
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

27.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Документи по гражданско състояние в случай на липсваща информация в регистъра на населението
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

28.Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

29.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

30.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – след получено официално писмо - таксата се определя в зависимост от исканата услуга.
Нормативно основание: ГПК чл.431, ал.3 и 4


31.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузите

Необходими документи:
- Документ за самоличност /Нотариално заверено пълномощно/;
- Заявление;
- Декларация за разделност / Удостоверение от Нотариус за сключен брачен договор.

Срок: до 7 дни
Нормативно основание: Семеен кодекс чл.19, ал.2 и 3

32. Признаване и изпълнение на съдебно решение на чуждестранен съд или друг орган

Такса: БЕЗПЛАТНО
Срок: до 7 дни
Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс - Чл.621, Кодекс на международното частно право - чл.117, 118 и 119.
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език;
3. Удостоверение, че решението е влязло в закоона сила от съответния съд (ако става въпрос за съдебно решение)
4. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с което декларира, че са спазени условията в чл.117, т.3 и т.4 от КМПЧ;
5. Лична карта;
6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

33. Сключване на граждански брак без ритуал

Такса: 10.00 лв.

34. Сключване на граждански брак с ритуал

Такса: 20.00 лв.

35. Искане за издаване на документи

- Удостоверение за декларирани данни
- Удостоверение за платен данък върху наследството
- Удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
- Удостоверение за платен данък върху превозните средства
- Копие от данъчна декларация
- Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
- Удостоверение за дължим размер на патентния данък

Потърсете в сайта