КОМЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Дата на публикуване: 25.05.2015 16:00
КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


1. КАО ГРАО 14 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.106, ал.1, т.1, чл.22, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и чл.110, ал.1, т.8 от ЗМДТ

2. КАО ГРАО 22 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление за постоянен адрес
- Документ за самоличност
- Документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, или др. документи доказващи собствеността или ползването на имота
- Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР, подадени лично или нотариално заверена.

Такса: 2.00 лв.
Срок: до 1 ден
Нормативно основание: ЗГР чл.95 и 98, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8, чл.22, ал.2 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението


3. КАО ГРАО 16 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 3 дни
Нормативно основание: ЗГР чл.106, ал.1, т.1, чл.23, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8


4. КАО ГРАО 23 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

Необходими документи:
- Адресна карта за настоящ адрес
- Документ за самоличност
- Документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, или др. документи доказващи собствеността или ползването на имота
- Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР, подадени лично или нотариално заверена.

Такса: 2.00 лв.
Срок: до 1 ден
Нормативно основание: ЗГР чл.96 и чл.99, ЗМДТ чл.110, ал.1, т.8, чл.138, ал.2 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението


5.  КАО МДТ 35 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение по образец
- Документ за самоличност
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Такса: 5.00 лв.
Срок: до 7 дена

Нормативно основание: ДОПК чл.87, ал.6 във връзка със ЗМДТ, чл.4 ал.1 и ал.3 и чл.9А, ал.1 и чл.9Б; раздел Х, т.11 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на община Бойчиновци

Потърсете в сайта