Култура и вероизповедания

Дата на публикуване: 24.01.2012 00:00
Читалища 

Народните читалища от община Бойчиновци са едни от основните културно-просветни и образователни средища по места, с ясно изразени действия за превръщането им в информационни и обществени центрове, повишаващи качеството на живот на общността. 
Читалището е най-естественият мост между миналото и съвремието и ролята му при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е незаменима.
Една от най-важните и основна задача пред 11-те читалища е уреждането и поддържането на библиотеки за удовлетворяване разностранните читателски потребности. Община Бойчиновци е желан и търсен партньор и подпомага добрите инициативи и практики на читалищата. 
За популяризиране на местните традиции и обичаи, за приемственост и привличане на младите хора, самодейните колективи отбелязаха празниците Йордановден, Бабин ден, Трифон Зарезан, 1-ви март, Лазаровден, Великден, Гергьовден, Ден на християнското семейство, Коледа. Специално място в културните афиши, посветени на конкретни празници заемат инициативите на народните читалища –  3-ти март - Национален празник на Република България, 8 април – Международен ден на ромите, 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост,  1 ноември – Ден  на народните будители. През 2017 г. продължи традицията за провеждане на Майски празници на културата в гр. Бойчиновци „Пролет край Огоста”, в които участие взеха не само самодейните състави на читалищата в община Бойчиновци, но и гости от съседните общини.В 7 читалища по Програма “Глобални библиотеки-България” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” са оборудвани работни станции за потребители, като е улеснен обществения достъп до информация и услуги чрез Интернет.
Едно от важните условия за развитие на качествена художествено-творческа дейност и постигане на очакваните резултати, това е наличието на подходяща материална база, ползвана за читалищни нужди. Всички читалища в Община Бойчиновци извършват дейността си в предоставената им база, общинска собственост.     
Със спечеления през 2014 година проект „Реконструкция и ремонт на НЧ „Светлина – 1929” с.Громшин, НЧ „Развитие – 1911” с.Лехчево, НЧ „Гоцо Николов – 1960” с.Мадан, НЧ „Просвета – 1934” с.Мърчево, НЧ „Нов живот – 1900” с.Владимирово по ОП „Развитие на селските райони” се даде възможност за обновяване на материалната база и създаване на оптимални условия за развиване на дейност в тези читалища.

Вероизповедания

На територията на община Бойчиновци се изповядва източно-православната религия. Девет от селищата имат църкви, една от тях, намираща се в двора на функциониращата църква във Владимирово е строена през 17 век и заедно с тази в с. Охрид са паметници на културата с национално значение.

  1. Култура и вероизповедания - Текуща страница
  2. Образование
  3. Спорт и туризъм
  4. Здравеопазване
  5. Население

Потърсете в сайта